German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 157

«آیا تعداد قابل توجهی از مسیحیان حضرت محمد را به عنوان پیامبری واقعی به رسمیت می شناسند؟ و نظر شما در این زمینه چیست؟» (ت.)

 

پاسخ: در پرسش مربوط به به رسمیت شناختن حضرت محمد در مقام پیامبری راستین، تفاوتی میان مسیحیانِ صاحب مناصب کلیسایی و سایر مسیحیان وجود ندارد. توصیه می کنیم، فرد پرسشگر ابتدا در همین تارنما به مضمون چهارم با عنوان «آیا محمد نزد مسیحیان نیز پیامبر شمرده می شود؟» مراجعه کند. و در این مضمون، بویژه مطالعه شماره 5-3 از بخش چهارم و همچنین بخش «درحاشیه» در پایان همین مضمون را توصیه می کنیم. مضمون 12 از همین تارنما با عنوان «مرکز ثقل مسیحیت» نشان     می دهد که از نظر ایمانداران مسیحی، مرکز ثقل ایمان در کجا قرار دارد. این، همان محبت محتوم و بدیهی خداوند است که در آموزه ها، زندگی، رنج، مرگ و عیسای رستاخیز کرده، یعنی مسیح تجلی یافته است.

در پرسش مربوط به قبول حقانیت حضرت محمد در مقام پیامبر راستین، نه فقط مسأله واژه یا عنوان «پیامبر» به معنا و مفهومی صرفاً تاریخی، بلکه مسأله اعتراف و اذعان به حقیقتی مطرح است که با عنوان «پیامبر» بازگو می گردد و به حضرت محمد اطلاق می شود که دومین بخش از اعتراف ایمانی اسلامی را تشکیل می دهد. حضرت محمد نمی تواند برای مسیحیان پبامبر به معنایی باشد که این عنوان در قرآن و به تبع آن در ایمان اسلامی می یابد. پذیرفتن حضرت محمد به معنای قرآنی و اسلامی به سادگی به این معناست: موافقت و تأیید آموزه های قرآن درباره حضرت محمد و ادعای پیامبری حضرت محمد و براساس آن، همچنین تأییدِ روش زندگانی حضرت محمد در مقام «الگویی زیبا و نیک» (سوره احزاب، آیه 21) برای زندگی شخصی و نیز زندگی همه انسان ها.

مسیحیان همزمان قاطعانه از هرگونه تهمت و افترا به حضرت محمد پرهیز می کنند. علاوه بر آن، آنان می کوشند، شخصیت تاریخی فوق العاده او، همچنین نقش وی را در مقام بنیانگزار اسلام و نیز جایگاه برجسته او را در ایمان اسلامی، تدین و اندیشه های دینی مسلمانان به رسمیت بشناسند و بر آن ارج گذارند. در این حال آنان این نکته را توضیح خواهند داد که آیا آموزه ها و زندگانی حضرت محمد از نظر آنان در مقام ایمانداران مسیحی به طور کلی مردود است یا عناصری بنیادی از حقیقت الهی را به شکل موثری روشن می سازد، یعنی همان چیزی که مسیحیان به نوبه خود در مقام پرتوی برای تعقل بشری، قابل استفاده و همزمان در ایمان به شخص و آموزه های عیسی مسیح، قابل تشخیص می دانند.

به طور خلاصه می توان گفت که حضرت محمد شخصیت فوق العاده دینی و سیاسی یک بنیانگزار را به ظهور می رساند که بسیاری انسان ها را به سوی خداوند رهنمون شده است، اما محبت خدا و عظمت دعوت انسانی را که در زندگی، رنج، مرگ بر صلیب و رستاخیز عیسی متجلی شده است، به رسمیت نمی شناسد.

 

 

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?