German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 155

«آیا این روزها هم می توان همانطور که در گذشته چنین بود، مکان هایی را در بهشت به خود اختصاص داد؟» (ت.)

 

پاسخ: در پاسخ به این پرسش، نخستین چیزی که به ذهن آشنایان با کتاب مقدس متبادر می شود، خواسته پسران زبدی (مرقس، باب 10، آیه 40-35) است.

«آنگاه یعقوب و بوحنا دو پسر زبدی نزد وی آمده، گفتند: «ای استاد، می خواهیم آنچه از تو سوال کنیم برای ما بکنی.» ایشان را گفت: «چه می خواهید برای شما بکنم؟» گفتند: «به ما عطا فرما که یکی به طرف راست و دیگری بر چپ تو در جلال تو بنشینیم.» عیسی ایشان را گفت: «نمی فهمید آنچه       می خواهید. آیا می توانید آن پیاله ای را که من می نوشم، بنوشید و تعمید را که من می پذیرم، بپذیرید؟» وی را گفتند که «می توانیم.» عیسی بدیشان گفت: «پیاله ای را که من می نوشم خواهید آشامید و تعمیدی را که من می پذیرم خواهید پذیرفت. لیکن نشستن به دست راست و چپ من از آنِ من نیست که بدهم جز آنانی را که از بهر ایشان مهیا شده است.» 

«در ملکوت تو» یا به معنای دقیق کلمه «در جلال تو» یعنی: هنگامی که تو در مقام مسیح پادشاه به پیروزی می رسی. «تعمید» در اینجا تصویری از رنج ها و دردهای قریب الوقوع عیسی است. عیسی در یک شبِ واحد در رنج ها و دردها «فرو» می رود. «از آنِ من نیست که بدهم». رسالت عیسی بر زمین از آن تشکیل نیافته است که میان انسان ها پاداش تقسیم کند، بلکه این که برای نجاتشان متحمل رنج شود. (ر.ک. یوحنا، باب 3، آیه 17 و باب 12، آیه 47).

فرد مسیحی نجات را به این شکل «کسب» می کند که تا آنجا که میسر باشد با وفاداری در پیروی از عیسی زندگی می کند و می کوشد با کمک و رحمت عیسی، راه محبتِ فداکارانه را که عیسی به او نشان داده است، طی کند.


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?