German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 149

«آیا قتل غیرعمدِ کسی که به قصد کشتن به انسان حمله کرده است، گناه است؟» (ت.)

 

پاسخ: عملی که در این پرسش مطرح می شود، در مفهوم دفاع از خود می گنجد. دفاع از افراد و جامعه به منزله یک استثناء برای ممنوعیت کشتن فردی بیگناه، یعنی ارتکاب قتلی عمدی نیست. «امکان دارد از عملکرد فردی که دست به دفاع خود می زند، تأثیری دوگانه ایجاد شود: یکی نجات جان خود و دیگری به قتل رساندن مهاجم» (توماس آکوئین II q. 64 art.7، Summa Theologica,II  ). اما فقط یک مورد از این موارد، پذیرفتنی است و دیگری چنین نیست (کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، شماره 2263).

محبت نسبت به خود همچنان یکی از اصول بنیادی آموزه های اخلاقی است. به این ترتیب است که آدمی می تواند حق خود نسبت به زندگی را متحقق سازد. آنکه از جان خود دفاع می کند، گناه قتلی را به دوش نمی گیرد، حتی اگر ناگزیر شده باشد، ضربه ای مرگبار بر مهاجم خود وارد آورد.

«هنگامی که یک نفر برای دفاع از جان خود بنا به ضرورت از خشونتی فراتر از حد معمول استفاده    می کند، این امر مجاز به شمار نمی رود. اما اگر خشونت را به اندازه درست آن پاسخ دهد، دفاع از خود مجاز است. ... برای نجات ضرورتی ندارد که فرد از عمل محافظت همگانی چشم پوشی کند تا بنا به آن از کشته شدن دیگری چشم پوشی شود؛ چراکه انسان بر آن داشته شده است که بیشتر به فکر جان خود باشد تا جان انسان های دیگر (توماس آکوئین II q. 64 art.7، Summa Theologica,II  ) [کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، شماره 2264].

دفاع ضروری برای فردی که مسئول زندگی دیگران و مسئول رفاه خانواده خود یا اجتماع است، نه فقط یک حق، بلکه تعهدی دشوار است [کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، شماره 2265].

حفاظت از رفاه همگانی در جامعه این امر را مطالبه می کند که دست مهاجم از زیان وارد کردن به دیگران کوتاه شود. به این دلیل، آموزه های روایی کلیسا، محق بودن قانون و تعهد قوای قانونی رسمی را در این امر به رسمیت می شناسد که بنا به کیفیت جنایت، مجازات هایی وضع کند، بی آن که در شرایط دشوار، مجازات مرگ را نیز ناممکن بخواند. مسئولان بنا به دلایلی متناسب با همین امر، این حق را دارند که نسبت به افرادی که به جامعه حمله می برند، به زور سلاح مقابله کنند [کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، شماره 2266].


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?