German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 137

«اگر عیسی تا این حد قدرتمند است (یعنی قدرتمند برای به تحقق رساندن معجزه) و همه انسان ها را دوست دارد، چرا همه انسان ها را از طریق یک معجزه نجات نداده است؟» (ت.)

 

پاسخ: نحوه بیان این پرسش حاکی از آن است که فرد پرسشگر بی شک به اندازه کافی درباره این واقعیت تعمق نکرده است که خداوند انسان ها را پیش از هر چیزی در مقام موجوداتی آزاد خلق کرده است. این طرز فکر شامل قدردانی بی حد و حساب از انسان نسبت به دیگر مخلوقات است. تنها یک موجود آزاد است که می تواند خداوند را براستی در محبت پاسخ دهد. خداوند می تواند از راه معجزه هر امری را ممکن سازد، اما نه پاسخ براستی برخاسته از محبت از سوی آدمی را، به آن گونه که او را با حکمت خود آفریده است - «او را بنا به تصویر خود خلق کرد». نکته تلخ در تاریخ رابطه خداوند با انسان زمانی شکل گرفته که خداوند از آغاز به تصمیم آزادانه آدمی احترام گذاشت. مریم، مادر عیسی مسیح، نخستین انسانی بود که قداست یافته از سوی عیسی مسیح و به نیروی روح القدس، با محبتی خستگی ناپذیر، کامل و آزادانه به خدای پدر پاسخ مثبت داد. پاسخ آری او به دور از هر گناه، ثمره فرمانبری پسرش عیسی مسیح بود، فرمانبری که تا به صلیب ادامه داشت.


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?