German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 129

«درباره به رسمیت شناختن کلیساییِ [به اصطلاح] ازدواج میان دو همجنس که نظیر آن از سوی عده ای از پروتستان ها انجام شده است، چه باید گفت؟» (ت.)

 

پاسخ: در توضیحِ نظر کاتولیک ها درباره روابط میان همجنس گرایان، در اینجا اظهارات مندرج در کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی بزرگسالان (مجلد دوم، زندگی بنا بر ایمان [فرایبورگ، هردر، 1995]، صفحه 87-385) را نقل می کنیم.

ضوابط حقوقی مربوط به همجسن بازان را نباید با ارزشیابی اخلاقی عملکردهای همجنس گرایانه اشتباه کرد. همجنس گرایی پدیده ای چندجانبه است. این موضوع که در روانکاوی و پزشکی، پژوهش و توصیف همجنس گرایی تا چه حد امری مورد جدل است، از روی تلاش هایی روشن می گردد که در آنها هدف این است که همجنس گرایی به شکل های مختلف رده بندی و علت و عوامل و روند تکامل آنها همچنین با درجه بندی شاخص های آنها توصیف گردد.... برداشت های متفاوت درباره شکل ها و خط سیرهای همجنس گرایی این شناخت را به دست می دهند که باید میان مشخصه های همجنس گرایانه و عملکردهای همجنس گرایانه تفاوت قائل شد. در وجود شخص همجنس گرا، تأثیربرداری و یا گرایش به سمت این امر، ابتدا در چارچوب مراحل تکمیلی گوناگون، در مقام گرایشی ثابت به    انسان هایی از جنس موافق قابل تمییز است. فرد مستعدِ همجنس گرایی، این آمادگی را خود انتخاب نکرده است. از سوی دیگر، نویسندگان سرشناس در حوزه علمی این نکته را خاطرنشان می کنند که درمان هایی ویژه تحت شرایطی مساعد در دراز مدت می تواند به تغییری در گرایش های همجنس گرایانه منجر شود. آنچه همواره می توان از بُعد علمی درباره مشخصه یا گرایش همجنس گرایانه گفت، این است که از بعد اخلاقی، بی شک فرد همجنس گرا درقبال عملکرد همجنس گرایانه خود کمتر از فرد غیرهمجنس گرا نسبت به عملکرد غیرهمجنس گرایانه اش مسئول نیست. این امر نه فقط از بعد ملاحظات اخلاقی بنیادی حائز اهمیت است، بلکه از دید به خطر افتادن سلامت به دلیل انتقال    ویروس های تضعیف کننده سیستم ایمنی که در رفتارهای همجنس گرایانه و غیرهمجنس گرایانه امکان بروز دارد نیز اهمیت دارد.

همجنس گرایی برخلاف غیرهمجنس گرایی، تأثیرپذیری هایی را به همراه می آورد. حتی ساختار جنسی آدمی نیز به دو جنسی بودن اشاره دارد. رفتارهای همجنس گرایانه، قطب بندی کامل جنسی و همچنین تولید مثل را اساساً نامیسر می سازند. به این ترتیب، روابط همجنس گرایانه، سترون بودن را به دنبال دارد. با توجه به این ملاحظات، فرد همجنس گرا، این شاخص خود را به مثابه متفاوت بودن با دیگران می یابد، حتی اگر به تدریج با این ویژگی خود کنار آمده باشد.

از دیدگاه نظام آفرینش و وظیفه ای که با آفرینش بر عهده زن و مرد نهاده شده است، نمی توان همجنس گرایی را شاخصی جنسی معادل با غیرهمجنس گرایی دانست. بنا به درک کتاب مقدس، جایگاه واقعی همگرایی جنسی، زناشویی زن و مرد است و سلول بنیادی جامعه بشری، ازدواج به شمار می رود.

در عصر کتاب مقدس، همجنس گرایی به شدت محکوم و مطرود بود. در عهد عتیق و عهد جدید این امر بدیهی بود که عملکردهای همجنس گرایانه نمی تواند با معنا و مفهوم واقعی ساختار جنسی آدمی مطابقت داشته باشد. در اسرائیل افرادی که دست به کردارهای همجنس گرایانه – بنا به هر دلیلی –   می زدند، بنا به قوانین حاکم، حتی از میان مردم طرد می شدند (ر.ک. لاویان، باب 18، آیه 22؛ باب 20، آیه 13). در عهد جدید پولس رسول، رفتارهای همجنس گرایانه را عملکردی غیرطبیعی می خواند (ر.ک. رومیان، باب 1، آیه 27-15؛ اول تیموتائوس، باب 1، آیه 10)، کردارهایی که به همان نسبت درباره آنها هشدار داده می شد که درباره دیگر عملکردهای نادرست جنسی.

شناخت ناکافی درباره علل و عوامل همجنس گرایی در گذشته به تعقیب و محکوم ساختن همجنس گرایان انجامیده است. بنا به دیدگاه امروزی درباره خصلت همجنس گرایی، هرگونه توهین به       انسان هایی که گرایش های همجنس خواهانه دارند، قدغن است. از دیدگاه اخلاقی این امر برای افرادی که چنین تمایلاتی را در خود می یابند، حائز اهمیت است که اجازه ندهند این رفتار جنسی بر آنان غلبه یابد، بلکه آگاهانه آن را به سوی تصورات ارزشی و هدف های انسانی هدایت کنند. همزمان آنان باید نسبت به دیگران بنا به منزلت شخصی شان توجه نشان دهند و نباید آنان را در مقام ابزار برای فرونشاندن شهوات خود مورد سوءاستفاده قرار دهند. آنان باید مانع آن گردند که با رفتارشان تحریکاتی ایجاد کرده و دیگران را به گمراهی کشند. آنان فراخوانده شده اند تا در زندگی خود، خواسته خداوند را به جای آورند و چنانچه مسیحی هستند، دشواری هایی را که ممکن است بر اثر این گرایش آنان برایشان ایجاد شود، با قربانی شدن خداوند بر صلیب به قیاس بگذارند.» (کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی بزرگسالان، شماره 2358).

در جامعه از کلیه افراد خواسته می شود نسبت به افرادی که گرایش های همجنس خواهانه دارند، از خود درک نشان دهند. توهین و تحقیر، این افراد را به سوی موقعیتی تاب نیاوردنی سوق می دهد و برقراری ارتباط را برایشان دشوار می سازد. از مسیحیان خواسته شده است، به همجنس گرایان       یاری های شبانی برسانند. طرفین همجنس گرا اجازه ندارند این خواسته را مطرح کنند که از سوی کلیسا به رسمیت شناخته شوند.»

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?