German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 107

«چرا واتیکان هنوز هم استفاده از کاندم را مردود می شمرد، در حالی که در افریقا بیماری ایدز به بهای جان انسان ها تمام می شود؟» (ت.)

 

پاسخ: مسأله استفاده از کاندم در آموزه های اخلاقی کلیسای کاتولیک در حوزه مضامین مربوط به مجاز بودن یا غیرمجاز بودن روش های مصنوعی جلوگیری از بارداری جای دارد. مشهور است که مرجعیت تعلیمی کلیسا، استفاده از ابزار مصنوعی به این منظور را به طور کلی مردود می شمارد، زیرا به این کار، به معادله «وحدت عاشقانه و تولید مثل» خدشه وارد می آورد. البته مردود شمردن استفاده از کاندم برای پیشگیری از اشاعه ویروس ایدز، از نظر مرجعیت تعلیمی کلیسا، بیانگر موردی ویژه از استناد به این آموزه است.

در کلیسا در این زمینه وحدت نظر وجود دارد که وفاداری در زناشویی و پیشگیری طبیعی از بارداری کمافی السابق، مطمئن ترین راه برای آن است که از بروز عفونت ها پیشگیری شود. اما این را نیز باید مدنظر داشت که از نظر عده بسیاری یک چنین رفتاری، معقول نیست و آنان درواقع احساس اجحاف می کنند. به این دلیل، الهیات شناسان و اسقفان پیوسته کوشیده اند، استفاده از کاندم به منظور پیشگیری از اشاعه بیماری ایدز را اخلاقاً به عنوان حداقلی از مسئولیت درقبال طرف مقابل و خود بپذیرند. مرجعیت تعلیمی کلیسا تاکنون با یک چنین تلاش هایی در راستای تفسیرهای موردی موافقت نکرده است.

 

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?