German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 106

«آیا دختری مسلمان که با مردی مسیحی ازدواج کرده است، خود به خود از دین اسلام خارج شده است؟» (ت.)

 

پاسخ: می توان گفت که این پرسش که اندکی خام دستانه تنظیم شده است و یک چنین پرسشی باید بیشتر در حوزه حقوق اسلامی تفسیر شود.

به رغم آن، فرد پرسشگر بی شک مایل است این نکته را نیز بداند که آیا از دیدگاه کلیسای کاتولیک و حقوق کلیسایی امکان دارد که زنی مسلمان به ازدواج یک مرد مسیحی کاتولیک درآید یا خیر و آیا یک چنین ازدواجی از لحاظ کلیسای کاتولیک مجاز هست یا خیر. به بیان دیگر: آیا یک مسیحی کاتولیک اجازه دارد با زنی مسلمان ازدواج کند و به او در مقام همسرش اجازه دهد، همچنان در زندگی خود به اسلام پایبند بماند، بی آن که او در مقام یک مسیحی کاتولیک در این زمینه مجازات گردد؟ آیا کلیسای کاتولیک یک چنین ازدواجی و مقتضیات آن را در مقام گزینه ای کاتولیک به رسیمت می شناسد؟

به دلیل دشواری هایی که به کرات پس از عقد پیمان زناشویی میان کاتولیک ها و افرادی که تعمید مسیحی نیافته اند، بروز می کند، کلیسای کاتولیک توصیه می کند که چنین ازدواج هایی صورت نگیرد. به رغم آن، از دیدگاه کاتولیکی یک چنین پیوند زناشویی امکان پذیر است. از دید کاتولیکی، در یک چنین زندگی زناشویی باید هر یک از طرفین آزادی عمل به ایمان خود را داشته باشند.

از دیدگاه کاتولیکی، درباره ازدواج میان مردی کاتولیک و زنی مسلمان، همان ضوابطی مصداق دارد که برای ازداوج میان زنی کاتولیک و مردی مسلمان صدق می کند. از این لحاظ، تفاوتی در حوزه قانون وجود ندارد، زیرا مردان و زنان از دیدگاه کاتولیکی در حقوق زناشویی با هم برابراند.

در حالت متعارف، عقد پیمان زناشویی میان کاتولیک ها و غیرمسیحیان، بنا به حقوق زناشویی کاتولیکی، با مانعی موسوم به «تفاوت دینی» مواجه است. اما اگر زوجی مصمم به ازدواج باشند، اسقف (یا نماینده او) می تواند این مانع را برطرف کند. پیش شرط برطرف کردن این مانع این است که شروطی چند رعایت شود:

طرفِ کاتولیک باید قول دهد که بر ایمان خود پایبند بماند و بکوشد، فرزندانش نیز در کلیسای کاتولیک تعمید یابند و با ایمان کاتولیکی تربیت شوند.

طرفِ مسلمان باید از این وعده از سوی طرفِ مسیحی باخبر شود و از محتویاتِ توافق زناشویی کاتولیکی نیز مطلع گردد.

از سوی دیگر، طرف کاتولیک باید از این امر آگاه گردد که طرف مسلمان نیز موظف به اشاعه ایمان خود است. از این رو، کلیسای کاتولیک در زمینه تربیت فرزندان خواهان مرجح دانستن ایمان کاتولیکی است. از دید کاتولیک ها، این که والدین درباره تربیت فرزندان خود چه تصمیمی اتخاذ کنند، سرآخر به شخص آنان واگذار می شود.

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?