German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 80

«در آیات 34 و 35 از باب 14 در رساله اول به قرنتیان چنین آمده است: «زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست، بلکه اطاعت نمودن، چناچه تورات نیز می گوید. اما اگر می خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است.» اما در حال حاضر حتی کشیشان زن وجود دارند. آیا اناجیل دیگر معتبر نیستند؟» (ت.)

 

پاسخ: شباهت انسان به خدا همزمان درباره زن و مرد به شکل یکسان مصداق دارد (پیدایش، باب 1، آیه 27). در این زمینه، تفاوت گذاری میان زن و مرد وجود ندارد. به این ترتیب، کلیه تبعیض ها در حق زنان که تاریخ فرهنگ و تمدن بشری با آنها آشناست، با اراده اولیه خلقت مغایرت دارد. هم ارزش بودن و برابری زن و مرد از نظر جهان و کلیسا، یکی از آموزه های پرشکوه وحی الهی است.

عیسی با رفتار خود، منزلت و برابری زن را در پرتو جدیدی قرار داد. در موعظه های او، در کردارهایش و در عشق او به انسان ها، زنان به همان نسبت سهم دارند که مردان. او زنان را با خود همراه می سازد و از سوی آنان حمایت می شود (لوقا، باب 8، آیه 3-1)، او حتی از یک روسپی تحقیرشده حمایت می کند (لوقا، باب 7، آیه 50-35) و محدودیت های اجتماعی زمان خود (یوحنا، باب 4، آیه 27) و تابوهای مذهبی را (متی، باب 5، آیه 34-28) در هم می شکند. 

خواسته عیسی مبنی بر این که منزلت و رتبه مشابهی را برای زن درقبال مرد فراهم آورد و زنان را از زنجیرهای دیدگاه ها و عادات آن زمانه برهاند، در کلیسای اولیه امری جدی تلقی می شود. پولس به تعمید استناد می کند که طی آن تفاوت هایی که تا آن زمان موجود بوده اند، برطرف می گردند و همه تعمیدیافتگان در یگانگی با مسیح با یکدیگر وحدت می یابند. «هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید» (غلاطیان، باب 3، آیه 27 و متعاقب). این اصل اساسی الهیات شناسی که با آفرینش جدیدی از سوی مسیح، طرحی نوین را برای نظام آفرینش   درمی افکند، این هدف را دنبال می کند که بر موانع و سدهای موجود تا آن زمان غلبه حاصل آید.

به عمل نشاندنِ این شناخت های ایمانی حتی برای پولس کار ساده ای نبود (ر.ک. اول قرنتیان، باب 11، آیه 16-2)، فردی که با عباراتی که در بالا آوردیم نیز همداستان بود و زنان را به مشارکت در زندگی اجتماعی فرامی خواند و حتی تعهدات بزرگ (رک. رومیان، باب 16، آیه 5-1 و نظیر آن) و فعالیت های تبلیغی (ر.ک. رومیان، باب 16، آیه 7) را نیز برای زنان به رسمیت می شناخت. در دوران پس از پولس نیز هنوز      گرایش هایی مبنی بر آن یافت می شد که زنان بیشتر در حوزه های خانگی مشغول باشند (ر.ک. اول قرنتیان، باب 14، آیه 34 و متعاقب، اول تیموتائوس، باب 2، آیه 15-11؛ همچنین اول پطرس، باب3، آیه 6-1؛ رساله تیطس، باب 2، آیه 5؛ اول تیموتائوس، باب 5، آیه 14-11). هشدار به مردان برای آن که همسران خود را دوست داشته باشند، هشداری که در اخلاقیات رومی – هلنی نیز رخ می نماید، در آیات 32-25، از باب 5 افسسیان نیز در «دستورالعمل های رفتاری» مسیحی ژرفنای ویژه ای می یابد: «ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد» (افسسیان، باب 5، آیه 25). الگوی محبتِ توام با خدمتگزاریِ مسیح، باید الگوی رفتاری مردان نسبت به همسرانشان را دگرگون         می ساخت: در ازای اعمال قدرتی پدرسالارانه باید محبتی فداکارانه جایگزین می شد. در آیه 21 از باب 5 افسسیان نیز به همه مسیحیان، چه مرد و چه زن چنین هشدار داده شده است: «همدیگر را در خداترسی اطاعت کنید.»

درباره آنچه به آموزه های کلیسایی مربوط می شود باید گفت که در کلیسای کاتولیکی و ارتدکسی عصر حاضر در زمینه مَناسب شغلی، پرسش هایی دشوار بر سر راه قرار دارد. یکی از مسائل بسیار بحث برانگیز در میان مسائل متعدد اینچنینی، مسأله مجاز شمردن حرفه شبانی برای زنان است. زنان در منزلت بشری و مسیحی خود با مردان برابر هستند. از این رو، زنان نیز باید در حوزه شبانی برای غیرروحانیون، از جایگاهی برابر با مردان برخوردار باشند. اما مجمع رومی مسئول آموزه های ایمانی در سال 1976 یکبار دیگر خاطرنشان ساخت که کلیسای کاتولیک برمبنای الگوی خود عیسی و همچنین براساس مجموعه سنت های کلیسایی، پذیرش زنان در منصب شبانی را همچنان ناممکن می داند. این یک تصمیم نهایی و غیرقابل تغییر به شمار نمی رود. البته به نظر می رسد که استدلال های مندرج در متن مقدس اهمیت فراوانی دارند و باید در کلیسا در قبال استدلال های مربوط به ترویج جایگاه مساوی اجتماعی برای زن و مرد، آشکارا از اهمیت بیشتری برخوردار باشند. از آن گذشته، کلیسای کاتولیک مایل نیست در مسائل مربوط به مناصب روحانی، راهی مجزا از کلیسای ارتدکس را پیشه کند.

در کلیساهای انجیلی و همچنین پروتستان، زنان در مقام شبان و حتی اسقف به خدمت مشغول هستند.


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?