German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 68

چرا خدا خوردن گوشت خوک را برای یهودیان قدغن کرده است؟ فقط به دلیل میکرب های موجود در آن یا بنا به دلایلی دیگر؟ چرا عیسی خوردن آن را برای شما مجاز دانسته است؟ آیا در زمان عیسی وضع بهداشت بهتر بوده یا باید گفت که خوردن گوشت خوک هیچ وقت بد نبوده و یهودیان خودشان این طرز فکر را برای نمونه بنا به تعیین حدو مرزهایی مشخص مقرر کرده اند؟ آیا در زمان حضرت محمد هم خوردن گوشت خوک به این دلیل خطرناک بود که آنجا بیشتر مناطق بیابانی وجود داشت و بدون شک امکان آزمایش و یافتن میکرب ها نبود؟ بعضی از مردم اعتقاد دارند که گوشت خوک به خودی خود چندان  ارزش غذایی ندارد. آیا این حرف درست یا موهوم است؟ دانسته های علمی در این زمینه کدام اند؟

 

پاسخ: در کتاب لاویان، باب 11، آیه 7 و همچنین در کتاب تثنیه، باب 14، آیه 8 گوشت خوک ناپاک خوانده شده و خوردن گوشت خوک و دست زدن به خوک مرده قدغن اعلام شده است. در عهد عتیق دلیلی برای این ممنوعیت آورده نشده است و از این رو، استدلال های احتمالی دینی (خوک در مقام یک حیوان   پرستش شده از سوی کفار)، اخلاقی (شیوه زندگی «ناپاک» خوک)، انسان شناسی فرهنگی („taxonomische Anomalie یعنی دشواری گنجاندن خوک در یکی از رده های جانورشناسی)، پزشکی (برای نمونه پرهیز از آلودگی های انگلی گوشتی) و زیست محیطی (رقابت انسان ها بر سر غذا) به بحث گذاشته می شود. در یهودیت این ممنوعیت، یک مشخصه هویتی قلمداد می شود (ر.ک دوم مکابیان، باب 6، آیه 31-18 و موارد مشابه) و غیریهودیان آن را مشخصه ای تفاوت گذار می دانند. قرآن نیز مصرف گوشت خوک را ممنوع می سازد (سوره البقره، آیه 173 و مشابه آن). در عهد جدید یکبار دیگر از کراهت یهود از خوک یاد می شود، اما در امریه رسولی مندرج در اعمال رسولان (باب 15، آیه 29-23) از ذکر آن    چشم پوشی می شود و رساله برنابا (باب 10، آیه 1 و 3)  نیز ممنوعیت خوردن گوشت خوک را که در کلیسای کهن از آن چشم پوشی می شود، به شکل نمادین مطرح می کند. بی شک در این امر، آن بخش هایی از اناجیل که در آنها عیسی درباره مسأله پاکی و ناپاکی خوراکی ها صحبت می کند (مرقس، باب 7، آیه 23-14 و متی، باب 15، آیه 20-10)، نقشی بسزا ایفا می کرده است. 

«و آن جماعت را خوانده، بدیشان گفت: «گوش داده، بفهمید، نه آنچه به دهان فرومی رود انسان را نجس  می سازد، بلکه آنچه از دهان بیرون می آید انسان را نجس می گرداند.» آنگاه شاگردان وی آمده، گفتند: «آیا می دانی که فریسیان چون این سخن را شنیدند، مکروهش داشتند؟» او در جواب گفت: «هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد، کنده شود. ایشان را واگذارید، کوران راهنمایان کورانند و هرگاه کور، کور را راهنما شود، هر دو در چاه افتند.»

پطرس در جواب او گفت: «این مثل را برای ما شرح فرما.» عیسی گفت: «آیا شما نیز تا به حال بی ادارک هستید؟ یا هنور نیافته اید که آنچه از دهان فرو می رود، داخل شکم می گردد و در مبرز افکنده می شود؟ لیکن آنچه از دهان برآید، از دل صادر می گردد و این چیزها است که انسان را نجس می سازد. زیرا که از دل برمی آید، خیالات بد و قتل ها و زناها و فسق ها و دزدی ها و شهادات دروغ و کفرها. اینها است که انسان را نجس می سازد، لیکن خوردن به دست های ناشسته، انسانرا نجس نمی گرداند.» (متی، باب 15، آیه 20-10).

 

(همچنین مراجعه کنید به واژه نامه الهیات شناسیِ عهد عتیق، مجلد 2، صفحه 846-835)


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?