German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 46

آیا شما اسلام و حضرت محمد را به رسمیت می شناسید؟ اگر پاسختان مثبت است، آخرین دین کدام است، مسیحیت یا اسلام؟ اگر پاسختان «اسلام» باشد، با این جواب اعلام می کنید که مسیحیت در پایان راه خود قرار دارد، یعنی آیا بهتر نیست به این ترتیب همه مسیحیان به اسلام بگروند؟

 

پاسخ: توصیه می شود پرسشگر ابتدا در همین تارنما به مضمون 4: آیا محمد نزد مسیحیان نیز پیامبر شمرده می شود؟ مراجعه کند و در همین مضمون، بویژه شماره های 5-3 از بخش ت. و بخش «درحاشیه» در همین مضمون را مطالعه کند. از آن گذشته در مضمون 12، مرکز ثقل مسیحیت، نیز اشاره شده است که قلب ایمان مسیحیان کدام است. این همان محبت بلاشرط و همدردانه خداوند است که در آموزه های دینی، در زندگی، در رنج ها، به هنگام مرگ و در وجود عیسی مسیح که برای یک زندگی جدید رستاخیز کرده، بر فرد ایماندار تجلی نموده است. فرد میسحی با دعا، ایمان و عملکرد جماعت مسیحی، یعنی کلیسا، با عیسی و قدرت محبت او ملاقات می کند. زن یا مرد مسیحی فراخوانده شده است تا این محبت را از راه زندگی در خدمت و تلاش برای همنوعانش به اثبات برساند. هرکجا که فرد مسیحی، آثار این محبت الهی را در وجود عیسی مسیح کشف می کند، برای نمونه حتی در زندگی مسلمانانی که خود را یکسره وقف خدا  و خدمت به انسان ها کرده اند، خداوند را که عطایایش را بر همه انسان ها می بخشاید، به خاطر آن سپاس می گوید. زن و مرد مسیحی تا آنجا که میسر باشد با یک چنین انسان ها و کارکردهایشان در تماس می مانند. کلیسای کاتولیک به همین دلیل آنان را فرامی خواند تا «با ذکاوت و عشق، از راه گفت و گو و همکاری با ایمانداران دیگر ادیان و همچنین از راه شاهد قرار گرفتن برای ایمان و زندگی مسیحی، آن عطایای معنوی و اخلاقی و همچنین آن ارزش های اجتماعی – فرهنگی را که در نزد آنان [یعنی دیگر ادیان و هوادارانشان] می یابند، بشناسند، حفظ و حراست کنند و ترویج دهند» (بند 2). کلیسا همچنین مسیحیان و بویژه مسلمانان را بدان فرامی خواند که «به درستی برای درک متقابل تلاش کنند و به طور مشترک در راه حفظ و ترویج عدالت اجتماعی، عطایای اخلاقی و بویژه صلح و آزادی برای همه انسان ها بکوشند» (بند 3) (شورای دوم واتیکان: Nostra Aetate).


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?