German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 7

چگونه یک انسان عاقل می تواند این نکته را درک کند که خدا، برای بخشودن گناهان، انسان ها را به عمق بیشتری از گناه هدایت کرده و در نهایت بدانجا رسانده است که حتی کمر به قتل خداوند بندند؟ آیا فرزندان آدم از این طریق نجات می یابند که خدایشان را به قتل           می رسانند؟ پس از چه رو خدا از انسان ها می خواهد دست به نیایش زنند و مطیع باشند؟ و به چه دلیل برای انسان ها فرامین و ممنوعیت هایی مقرر می دارد؟

 

پاسخ: خدا برای انسان ها فرامین و ممنوعیت هایی مقرر ساخت. هنگامی که انسان با برخورداری از آزادی، بارها و بارها دست به نافرمانی در این حوزه زد، خدا تصمیم گرفت، عطوفت خود را نه فقط از طریق به اجراء گذاشتن قوانین و مقررات، بلکه همچنین با قربانی ساختن پسرش به اثبات برساند، (بخوانید: انجیل یوحنا، باب 3، آیه 16 و همچنین آیات بعدی).

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?