German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 218

پرسش 218: از دید مسیحی، انسان دقیقاً چه موقع می میرد؟ چه موقع روح جسم را ترک می کند؟ نظر مسیحیان درباره مرگ مغزی که طی آن فرد را فقط با دستگاه هایی زنده نگه می دارند، چیست؟ (ت.)

 

پاسخ: «معمولاً فرد زمانی فوت شده به شمار می رود که مرگ قلبی تشخیص داده شود. مرگ مغزی به عنوان تشخیص مرگ یک انسان، مانند گذشته در بحث های پزشکی، فلسفی و همچنین اخلاقی مورد بحث و جدل است. کلیسای کاتولیک به طور رسمی با استناد به مرگ مغزی بنا به ضوابط مربوطه در پزشکی به عنوان مرگ یک انسان، مخالفتی نکرده است، زیرا با این کار اهدای عضو پس از مرگ را می پذیرد. اما کلیسا نیز مانند قانونگزاران آلمان در زمینه مرگ مغزی و تشخیص آن به شکل مستقیم اظهارنظر نکرده است. من نیز این حزم اندیشی را امری درست تلقی می کنم، زیرا تعریف نحوه تشخیص مرگ در زمره وظایف کلیسا نیست.» (پروفسور دکتر یوزف شوستر، فرانکفورت).

Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?