German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 258

«سوال من به چندهمسری در مسیحیت مربوط می شود. وقتی در کتاب مقدس آمده است که پیامبران گذشته، همچنین ابراهیم و داوود که عیسی از آنان نشأت گرفته است، دست به چنین کاری می زدند، چگونه مسیحیان می توانند به اصل چندهمسری در اسلام ایراد وارد آورند؟ چرا به رغم آن که چندهمسری در عهد عتیق که سرمنشایی برای مسیحیت است، مجاز شمرده شده است، مسیحیان آن را درمقام اراده الهی نمی پذیرند؟ (ا.)

 

پاسخ:  به فرد پرسشگر توصیه می کنیم در همین تارنما به دقت، به بخش مقدماتی مضمون 14 مراجعه کند که به اخلاقیات و آموزه های اجتماعی مربوط می شود، توضیحاتی که مسأله ازدواج از دید مسیحی و اسلامی را دربر می گیرند.

بخش مورد اشاره در عهد عتیق، با اندکی اختصار به این قرار است: «ازدواج چند همسری است (پیدایش، باب 4، آیه 25-19). در تثنیه، باب 21، آیه 15در اختیار داشتن دو زن برای مرد امری عادی است (همسر جانبی، کنیز). تعداد همسران را فقط وضعیت اقتصادی معین می کند؛ ثروتمندان مانند شاهان، زنان متعددی دارند (2 سموئیل، باب 5، آیه 13؛ 1 پادشاهان، باب 11، آیه8-1؛ مقایسه کنید اما با تثنیه، باب 17، آیه 17). اما بعدها هم اشاراتی در این زمینه کم نیست که تک همسری به دیده    کامل تر نگریسته می شود. بنابر این امر، در عهد عتیق و در همان صفر پیدایش، باب 2، آیه 14 به تک همسری توصیفه می شود (توبیاس، باب 8، آیه 6 و ادامه، باب 7، آیه 12). توصیف پیامبرگونه رابطه میان یهوه و اسرائیل تحت لوای یک زناشویی، بر پایه تصویر تک همسری صورت می گرد (هوشع، باب 2، آیه 23-18؛ ارمیاء، باب 2، آیه 2؛ باب 3، آیه 7؛ خروج، باب 16، آیه 8؛ اشعیاء، باب 50، آیه 1؛ باب 54، آیه 5؛ باب 62، آیه 5). کاهن اعظم فقط مجاز است یک همسر داشته باشد. در مزامیر، باب 127، آیه 3و ادامه؛ امثال، باب 5، آیه 15 و ادامه؛ باب 12، آیه 4؛ باب 18، آیه 22، باب 19، آیه 14؛ باب 31، آیه 19 و ادامه) یک محیط اجتماعی که در عمل تک همسری در آن جریان دارد، توصیف شده است. در دوران عیسی، چندهمسری تقریباً به طور کامل برچیده شد.» (هربرت هاگ،           دائره المعارف کتاب مقدس، آینزیدلن/ زوریخ/کلن: 1956، مقاله:«زناشویی (یک) در عهد عتیق، ستون 357). (مقایسه کنید با ایرمتراود فیشر، مقاله چند همسری، سه، یافته های کتاب مقدس در دائره المعارف الهیات شناسی و کلیسا، چاپ سوم، مجلد 8، ستون 400 و ادامه).

در کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی برای بزرگسالان چنین آمده است: «عیسی محبتی را بشارت می دهد و مطالبه می کند که سراسر بشریت را دربرمی گیرد و آن را با محبت خداوند می سنجند. مطالبه اصلی محبت از سوی عیسی همچنین دربرگیرنده محبت میان دو جنس است. هرچند این نوع محبت هرگز به طور شفاف در کلام عیسی وارد نشده است، می توان آن را از روی ارج فراوانی که برای زندگی زناشویی قائل است، دریافت. عیسی این امر را به عملکرد خلاقانه پدر نسبت می دهد. محبت میان زن و مرد که به این ترتیب امکان پذیر شده باشد، چندهمسری و طلاق را ناممکن می سازد. بنا به نیت ازلی خالق، زناشویی میان مرد و زن که از سوی خداوند مقرر شده است، باید با محبت و وفاداری تا پایان زندگی دوام یابد. به دنبال روایت دوگانه در کلام متی، باب 5، آیه 32 و لوقا، باب 16، آیه 18 و گفت و گویی عبرت آموز یا جدلی در مرقس، باب 10، آیه 12-2/ متی، باب 5، باب 19، آیه 9-3 نباید درباره ممنوع ساختن جدایی در زناشویی تردیدی به خرج داد. قوانین مربوط به طلاق که در نزد یهودیان رواج داشت (مقایسه کنید با تثنیه، باب 24، آیه 1) از دید عیسی اراده ازلی خداوند را تشکیل نمی دهند. ملکوت الهی که با عیسی جریان یافت، افراد را به محبت و وفاداری تشویق می کند و قادر می سازد. خداوند لطف خود را شامل همسران می کند و به آنان وعده می دهد تا بر مشکلات و تنگناها غلبه کنند [...].

بنا به ایمان کاتولیکی، راز مقدس زناشویی، پیمانی است که در آن  محبت عیسی مسیح به کلیسایش به شیوه ای ویژه توصیف می گردد (افسسیان، باب 5، آیه 33-21). مسیح با انسان شدن، مرگ و رستاخیزش، خود را به کلیسایش هدیه کرد و خود را برای آن فدا ساخت. زناشویی فقط با این راز است که می تواند در مقام یک راز مقدس درک و اجراء شود. به این ترتیب، زناشویی به نوعی پیروی از مسیح تبدیل می گردد» (کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، مجلد 2، زندگی از سر ایمان (فرایبورگ: هردرف 1995، صفحه 349/ همچنین مقایسه کنید با کتاب تعلیمات دینی کاتولیکی، شماره های 2387 و 2388).


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?