German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 182:

Katolik kilisesinde vaftiz olmak isteyenlerin uzun bir katekizm kursu görmesi gerekiyormuş. Katekizm nedir? (TR)

 

Yanıt: Katolik Kilisesi Katekizmi (Din ve Ahlak Bilgileri) özellikle yetişkinlerin vaftiziyle ilgili olarak katekümenlikten bahseder.

 

1247 Kilisenin başlangıcından itibaren İncil daha yeni yayılmaya başlarken erişkinlerin vaftiz edilmesi yaygın bir durumdu. Vaftize hazırlanma devresi çok önemli bir yer tutmaktaydı. Hristiyan olacak kişi hristiyanlık yaşamını ve hristiyan inancını öğrenerek Vaftizde, Güçlendiricide ve Efkaristiyada Tanrının armağanını kabul edecek duruma gelmelidir.

 

1248 Vaftize hazırlanma devresi, ya da adayların eğitiminin amacı bir kilise cemaatiyle birleşerek ve Tanrının girişimine bir cevap olarak adayların kendi inanç ve dine dönüşlerinin olgunlaşmasını sağlamaktır. „Burada eksiksiz bir hristiyan eğitimi vermek söz konusudur, bu eğitimle öğrenciler Efendileri Mesihle birleşmiş olurlar. Şu halde vaftize hazırlananlar esenlik gizlerini öğrenmek ve İncile uygun şekilde yaşamak ve birbirini izleyen devrelerde kutlanan kutsal ritlerle Tanrı Halkının sevgi, litürji ve iman yaşamına girmek zorundadırlar." (AG 14)

 

1249 Vaftize hazırlananlar „zaten kiliseyle birleşmiş, şimdiden Mesihin evindendirler ve iman, umut ve sevgi yaşamı sürdürmeleri şaşırtıcı değildir (AG 14). „Kilise Ana onlara, şimdiden kendininkiymiş gibi özen göstererek sevgisiyle kanatları altına alır. (LG 14)

 

İman ve Vaftiz

 

1253 Vaftiz iman sırrıdır. (Bkz. Mk 16,16) Ama imanın inanlılar cemaatine gereksinimi vardır. Ancak imanlı bir kilisede her inanlı inanabilir. Vaftiz için istenilen iman tam ve olgun bir iman değildir, ama gelişmesi beklenen bir başlangıçtır. Vaftize hazırlanan kişiye ve onun vaftiz babasına şu soru sorulur: „Tanrı nın Kilisesinden ne istiyorsun? O da şöyle cevap verir: „İman!

 

1254 İster çocuk ister erişkin olsun, imanın, her vaftiz olanda vaftizden sonra gelişmesi gerekir. İşte bu nedenle kilise her yıl, Paskalya gecesinde vaftizde verilen sözleri yeniler. Vaftiz tüm hristiyanlık yaşamının fışkırdığı Mesihteki yeni yaşam kaynağıdır.

 

1255 Vaftizle elde edilen nurun açılabilmesi için ailelerin yardımı çok önemlidir. Vaftiz babası ile vaftiz annesinin görevleri işte bu noktada başlar, bu kişiler, çocuk ya da erişkin olsun, yeni vaftiz olan kişiye hristiyanlık yaşam yolunda yardım edecek sağlam inançlı kişiler olmalıdırlar. Onların görevi gerçek bir kilise görevidir (officium). Vaftizle alınmış nurun korunmasında ve gelişmesinde tüm kilise cemaatine sorumluluk düşmektedir.

 

Bazı ülkelerde ise ilk dönem kilisesinin uygulaması örnek alınarak katekümenlik dönemi denilen üç yıllık bir vaftize hazırlık süreci yaygınlaşmıştır. Bu hazırlık süresi, din adamı olmayan imanlıların vaftiz anne veya babaları olarak önemli bir rol oynadıkları ve vaftiz adaylarına yaşamlarında umudun ufkunun nasıl genişlediğini keşfetmeye yardımcı oldukları bir dönemdir. Katekümenler (yani vaftiz adayları) bu dönem içinde kutsal ayinin ilk bölümü olan Kutsal Kitabın okunması ve vazedilmesi bölümüne de katılırlar. Üçüncü yılda paskalya gecesi vaftiz edilirler ve efkaristiya (kutsal komünyon) alma hakkına kavuşurlar. Bu hazırlık ve denyim sürecinin ardından, yani ancak üçüncü yılın paskalya gecesinde episkopos tarafından kendilerine vaftiz ve güçlendirme sakramentlerinin bağışlanması hristiyan katekizminin derin yapısını ortaya koyar: sözkonusu olan öncelikle dinsel gerçeklerin yalnız bilgi şeklinde paylaşımı değildir, tersine varoluşumuzun temelindeki Tanrının gizeminin anlaşılması (Karl Rahner) ve Tanrının biz insanlarla öyküsünün ışığında kendi yaşam yolunu gitmeye daveti bir çağrı olarak algılayabilmektir. (Katholische Glaubensfibel. Freiburg: Herder, 2004, S. 183)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?