German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 45:

Sizin Tanrı dediğiniz Mesihiniz neler söylemiş. Tanrınız kaçtır? Kimin yanınıda Tanrıdır? Avukat mı Tanrı mı belli değil mi sizce? Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrının sağındadır ve bizim için aracılık(savunuculuk) etmektedir. (Romalılar 8:34; ayrıca İbraniler 7:25) Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. (1 Yuhanna 2:1) (TR)

 

Yanıt: Bu biraz karışık ifade edilen soru ve İncilden alıntılardan şu soruları çıkarıyorum: a- (İsa Mesihe Tanrıoğlu olarak inanmanızdan dolayı) Kaç Tanrınız var? b- Ayrıca: size göre ne anlamda İsa Tanrı yanında „Avukat ve aynı zamanda Üçlübir Tanrının gizemi içinde üç „Tanrısal şahıstan biridir?

 

a şıkkının yanıtı

 

Öncelikle kitabın 2. ve 5. bölümlerinde konuyla ilgili olan soru ve yanıtların incelenmesini tavsiye ederim.

 

Ayrıca burada Katolik Katekizminin yalnızca 232-234 maddelerini aktaralım:

 

232 Hıristiyanlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edilirler (Mt 28, 19). Vaftiz olmadan önce adaylara Baba, Oğul ve Kutsal Ruha inanıp inanmadıkları sorulur, onlar da inanıyorum diye yanıt verirler: Bütün Hıristiyanların inancı Kutsal Üçlü-Birlike dayanır. (Caesarius von Arles).

 

233 Hıristiyanlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz olurlar, bunların adlarına vaftiz olmazlar; çünkü Herşeye Kadir Baba ve onun biricik Oğlu ve Kutsal Ruh bir tek Tanrıdır: Çok Kutsal Üçlü-Birlik.

 

234 Çok Kutsal Üçlü-Birlik gizi, Hıristiyan yaşam ve imanının temel gizidir. Üçlü-Birlik Tanrının Kendisindeki gizidir. Şu halde Üçlü-Birlik imanın tüm öteki gizlerinin kaynağı, onları aydınlatan ışıktır. İman gerçekleri hiyerarşisinde en temel ve en önemli öğretidir. Tüm esenlik tarihi tek ve gerçek Tanrının, Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun kendisini açınladığı, günahtan uzaklaşan insanları kendisiyle barıştıran ve birleştiren yol ve yöntemlerin tarihinden başka bir şey değildir.

 

b şıkkının yanıtı

 

İncilde, yani Yuhanna İncilinde ve Yuhannanın 1.Mektubunda İsa değil Kutsal Ruh „Avukat, „Yardımcı (Yunanca=parakletos) olarak anılır. „Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak (Yuhanna 14,26). Yani İsanın aralarından ayrılmasından sonra Kutsal Ruh imanlıların yanında Onun yerini alacaktır (Yuhanna 14,16-17; 16,7; bkz. 1,33). O, „Paraklet tir, Yardımcıdır, Babanın yanında savunan, şefaat edendir (bkz. Yuhanna 2,1), ya da dünyasal mahkemeler önünde avukat, savunucu olandır (Yuhanna 15,26-27; bkz. Luka 12,11-12; Matta 10,19-20; Elçilerin İşleri 5,32). O, tüm gerçeğe yöneltecek olan Gerçeğin Ruhudur (Yuhanna 8,32), Mesihin gizemli şahsiyetini tanıtandır: Onun nasıl peygamberlik bildirilerini yerine getirdiğini (5,39); sözlerinin (2,19), yaptıklarının, sembolünün ne olduğunu gösterir (14,16; 16,13; 1.Yuhanna 2,20-27); ki havariler tüm bunları baştan anlayamamışlardı (2,22; 12,16; 13,7; 20,9). Böylece Ruh Mesihe tanıklık edecek (15,26; 1.Yuhanna 5,6-7) ve dünyaya suçluluğunu gösterecektir (16,8-11).

 

Yuhanna İncilinde anılan ayetleri, Maulana Muhammad Alinin Kuranın 61. suresi 6.ayetini yorumunda olduğu gibi (The Holy Quran, Lahore, 1951, n. 2496) Abdullah oğlu ve İslam peygamberi Muhammedle ilişkilendirmek büyük bir hatadır. Bu konuda bkz: Adel Theodore Khoury, Der Koran. Arabisch-Deutsch. Übersetzung und wissenschaftlicher Kommentar, Band 12 (Gütersloh, 2001), S. 97. Anm. 3 zu Sure 61,6.

 

İsa Mesih İbranilere Mektupta eski ahdi aşan yeni ahdin, „Yeni Antlaşmanın aracısı (İbranilere Mektup 9,5; 12,24) olarak adlandırılır. Mesih aracılığıyla Tanrının önüne çıkan insanlar ebediyen kurtulurlar (İbranilere Mektup 7,25). İsa, Tanrının görevlendirdiği (İbranilere Mektup 5,5) ve Tanrının bu çağrısına tamamen uyan „Aracı dır. Timoteyusa 1.Mektup 2,5te İsayı, insanlığında herkesin „Kurtarıcısı olmasını mümkün kılan (Ayet 4), ölümüyle onlar için „fidye olan (Ayet 6) Aracı olarak tanımlamaktadır. Bu şekilde İsa Mesih Tanrı ve insanları kendi şahsında „barıştırmaktadır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?