German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 65:

Dindar müslümanlar İsanın zamanın sonunda tekrar gelişi için ne düşünüyorlar? Bütün insanlar için mi gelecek, yoksa yalnızca hristiyanlar için mi? İsanın zamanın sonunda kıyamet mahkemesinin yargıcı olacağını savunan müslüman din adamları var mı? (DE)

 

Yanıt: Bu soru en iyi şekilde müslümanlar tarafından yanıtlanabilir. Burada İslamiyetin en temel yazılı eserleri Kuran ve Hadislerle ilgili bazı önemli bilgileri sunmak isteriz.

İsanın zamanın sonunda tekrar gelişi ile ilgili başlangıç noktasını Kuranda 4.surenin 159. ayeti oluşturur. Bu ayetin daha öncesinde yeralan ayetlerle bağlantılı olarak okunması gerekir.

 

157: Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. 158. Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. 159. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.

 

159. ayetin A. Th. Koury tarafından yorumlanışı (Der Koran. Arabisch-Deutsch. Übers. Und wiss. Kommentar, Bd. 5 Gütersloh, 1994, S. 257 vd):

4,159 (158): Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir: Bununla kastedilen yahudiler ve hristiyanlardır. İfade ya her bir yahudi ve hristiyanın ölümünü kastetmektedir: Ölmeden önce İsaya, Onunla ilgili gerçeğe uygun şekilde inanacaklardır: (Yahudilere yönelik olarak; bkz. Ayet 4,157) O gerçekten Mesih, Tanrının elçisidir; öte yanda (Hristiyanlara yönelik olarak; bkz. 4,171-172) İsa, Tanrıoğlu değil, Tanrının kuludur. Bu ya yaşamın son anlarında ruhu teslim almaya gelen meleklerin emriyle ya da ölümden sonra yani artık çok geç olduğu zaman gerçekleşmektedir.

Ölümünden kelimesinin bir başka yorumu da İsayla bağlantılı yapılmaktadır: İsa, zamanın sonunda tekrar geldiği zaman vefat etmesinden önce, hala yaşamakta olan bütün yahudi ve hristiyanlar Ona doğru imanı bulacaklardır.

 

Kıyamet gününde onlara şahit olacaktır (bkz. Kuran, 2,143)

 

Kuran şöyle diyor: O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz (16,89; bkz. 16,84). Bu şekilde İsa kendisine inanmak istemeyen yahudilere ve kendisine yönelik yanlış bir imana sahip olan hristiyanlara karşı tanıklık edecektir.

 

Hadislere göre (hadislere müslümanların tamamı tarafından tam güvenilir olarak görülmemektedir) İsa zamanın sonunda gökten Kutsal Topraklara inecektir. Ve tam bir müslüman olarak davranacaktır: Deccali öldürecek, Kudüste sabah namazını imamın arkasındaki safların içinde kılacaktır. Ardından islam şeriatına aykırı olan herşeyi yok edecektir, domuzu öldürecek, mutaassıp islama uygun düşmeyen şeyleri ve yapıları (haç, kilise, sinagog gibi) ortadan kaldıracaktır. Yahudilere ve hristiyanlara karşı tanıklık edecek ve islamı kabul etmemiş olan bütün müslümanları öldürecektir. Ardından tam olarak birleşmiş bir krallık üzerinde hüküm sürecek, adil bir kral olarak bütün yaradılışa kırk yıl sürecek bir barış dönemi sunacaktır. Diğer peygamberlere her açıdan benzer olması için de ayrıca evlenecek ve çocukları olacaktır. Ardından ölecek ve Medinede Muhammedin ve ilk halifeler Ebubekir ve Ömerin yanına defnedilecektir. Ardından kıyamet mahkemesinin zamanı gelecektir. Tanrı, evrenin yargıcı olarak kudreti içinde insanlar için kimlerin şefaat edebileceklerini belirleyecektir. Lütfa nail olan bu kullar içinde İsa da bulunmaktadır, çünkü Kuran Onu dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarından saymaktadır (Kuran 3,45), yani peygamberlik görevine sahip ve kıyamet gününde şefaat hakkı olanlardandır. Ayrıca İsa diriliş günü ve yargı sırasında ehl-i kitap hakkında tanıklık edecektir (Kuran 4,159) (yani müslümanlar ve ehl-i kitaptan olmayanlar hariç olmak üzere). (İsanın zamanın sonunda geri gelişi ile ilgili hadisler hakkında bkz. Ibn Kathir,Tafsir al-Quran, I, S. 547-552). Daha önce de dediğimiz gibi Ibn Kathirin (yak. 1300-1373) eserinde yeralan hadislerin güvenilirliği hakkında hem geçmiş hem de günümüz müslümanları arasında farklı görüşler mevcuttur. Bu hadislerin birçoğu Muhammad Ataur-Rahim ve Ahmad Thomsonun popüler ve polemik eseri Jesus, Prophet of Islam (London, Ta-Ha Publishers, 1996, S. 271-278) içerisinde yeralmaktadır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?