German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 86:

Farklı mezhep mensuplarının evliliği hakkındaki öğreti nedir? Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar aralarında evlenebilirler mi? (TR)

 

Yanıt: Roma-Katolik Kilisesinin kilise yasası 1983 tarihli Codex Iuris Canonicinin (Kilise Hukuku Kodeksi –CIC) 1124 vd. maddelerinde farklı mezheplere ait hristiyanların arasındaki evlilikleri düzenlemektedir.

 

Can. 1124- İçlerinden biri katolik kilisesinde vaftiz olmuş, ya da vaftizden sonra katolik kilisesine katılmış ve kiliseden çıkarılmamış ve diğeri de katolik kilisesi ile tam bir birlik içinde olmayan bir kilise ya da cemaat mensubu kişiler arasındaki evlilik yetkili organın açıkça buna izin veren bir kararı olmaksızın yasaktır.

 

Can. 1125- Böylesi bir izni ancak yerel yetke (yani ilgili episkopos) ancak haklı kılan ve doğru bir sebep mevcutsa verebilir; bu izni ancak aşağıdaki şu şartlar yerine gelmekteyse verebilir:

1. Katolik olan eş imanını yitirmesine yol açabilecek tehditleri ortadan kaldırmaya hazır olduğunu bildirmeli ve çocuklarının katolik kilisesinde vaftiz edilip eğitilmeleri için bütün gücüyle gayret göstereceğine söz vermelidir;

2. Katolik olan eşin vermesi gereken bu sözden diğer eşin de haberdar edilmesi, öyle ki diğer eşin katolik olan eşin verdiği söz ve sorumluluktan gerçekten haberdar olması;

3. her iki eşe de evliliğin amaçları ve özelliklerinin anlatılması, ki evlenecek olanlardan hiçbiri bu amaç ve özellikleri reddedemez.

 

Can. 1126- Her halükarda gerekli olan bu açıklama ve verilecek sözlerin nasıl ortaya konulması gerektiği ve bunların hem belirgin kılınması hem de katolik olmayan eşin bunlardan nasıl haberdar edilmesi gerektiğini belirlemek Ruhani Meclisin (Episkoposlar Konferansı) görevidir.

 

Can. 1127- Par. 1. Karışık evliliklerde evlenme şekli için can. 1108in düzenlemelerine uyulması gerekir; ancak katolik kişi Doğu ritusuna bağlı katolik olmayan bir kişiyle evlenecekse, evlenme şekli ile ilgili düzenlemeya yalnızca izin verilebilirlik konusunda uyulmalıdır; evliliğin geçerliliği konusunda ise diğer hukuki kurallarında gözönünde bulundurulması kaydıyla ruhani bir makam sahibinin işbirliği gereklidir.

Par. 2. Eğer kilise kanununun öngördüğü şeklin uygulanmasında büyük sorunlar varsa, o zaman katolik eşin bağlı bulunduğu yerel yetke, öncelikle evlenmenin gerçekleşeceği yerin episkoposluk makamına danışarak ve evlenme şekli ile ilgili gerekli koşullara karşı olmamak kaydıyla özel durumlarda izin verebilir; bu izinlerin belli bir düzene tabi olmalarını sağlayacak düzenleme ve hükümleri vermek Ruhani Meclisin görevidir.

Par. 3. 1. Paragrafla ilgili kilise hukukuna göre yapılan bir evlenme törenininden önce ya da sonra evlilik birliği kuran ya da yenileyen başka bir dini tören yapılması yasaktır; yine aynı şekilde katolik rahibin ve katolik olmayan din adamının eşleri her biri kendi ritusuna uygun şekilde evlilik kararı ile ilgili soru soracağı dini törenler de yapılamaz.

 

Can. 1128- Yerel yetkeler ve diğer din hizmetlileri katolik eşin ve karışık evlilikten olan çocukların dini görevlerini yerlerine getirmede gereksindikleri yardımı sağlamakla yükümlüdürler; eşlerin evlilik ve aile yaşamında birliği korumalarına yardım etmelidirler.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?